Địa chỉ: Nam Bình - Kiến Xương - Thái Bình

Chuyên đề phát triển nhận thức cho trẻ trường mầm non Nam Bình theo phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm năm học 2018-2019